Általános szerződési feltételek

Jelen dokumentum tartalmazza Cservég Marcell egyéni vállalkozó, mint szolgáltató (továbbiakban „Szolgáltató”) által üzemeltetett www.dekorinbox.com oldal használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket (továbbiakban „ÁSZF”).

 

Az ÁSZF tartalmazza a www.dekorinbox.com weboldalon (a továbbiakban: Honlap) keresztül megvásárolható termékek (a továbbiakban: „Termék”) vásárlásának menetét, és a Honlapnak a Honlap igénybe vevője (további-akban: „Vásárló”) általi használatának feltételeit.

Jelen ÁSZF a Szolgáltató valamennyi, a Honlapon keresztül megvásárol-ható Termékére vonatkozik és érvényes.

A Vásárló személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezik, mely a következő linken https://dekorinbox.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/ közvetlenül elérhető.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

A szerződés nyelve magyar.

A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető. Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát. A Vásárló a Honlap használatával, a megrendelésének elküldésével tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

1. A SZOLGÁLTATÓ

Név: Cservég Marcell e.v.
Nyilvántartási szám: 55400046
Adószám: 56724190-1-41

E-mail cím: hello@dekorinbox.hu

 

2. A HONLAPON TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS

1. Regisztráció
A Honlap egyes tartalmai elérhetőek minden Vásárló számára, regisztráció nélkül. A Honlapon történő vásárlás, megrendelés azonban regisztrációhoz van kötve, így a Vásárló csak regisztrációját követően tudja leadni meg-rendelését a Honlapon.
A regisztrációs felületen a következő adatokat szükséges megadnia a Szolgáltató részére: Vezetéknév (cégnév), Keresztnév (cégforma pl: Kft., Bt.), Irányítószám, Város, Utca, házszám, E-mail cím, Telefonszám.

A regisztrációs felületen, a következő számlázási adatok megadására is lehetőség van, amennyiben azok eltérnek a regisztrációs adatoktól: Szám-lázási név, Számlázási irányítószám, Számlázási város, Számlázási utca, házszám.
A regisztráció során csak a csillaggal jelölt adatok megadása kötelező a megrendelés teljesítéséhez, minden egyéb adat megadása önkéntes. Ha a Vásárló az adatokat átnézte és mindent rendben talált, akkor a „Regiszt-rálok” gombra kattintva tudja regisztrációját véglegesíteni. Vásárló jogosult a regisztrációját bármikor törölni az hello@dekorinbox.com e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Szolgáltató gondos-kodik a regisztráció törléséről. A Vásárló felhasználói adatai a törlést köve-tően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok (pl. számla) megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.
Vásárló vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. Az adatok frissítésére a Vásárló bár-mely, a regisztrációt követő vásárlása során van lehetősége.
A Szolgáltató a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatok-ra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hi-báért semminemű felelősség nem terheli.

2. Megrendelés
A Honlapon Termékek megrendelésére van lehetőség.
Vásárló az adott Termék jellemzőiről a Honlapon az adott terméknél kap tájékoztatást. Vásárló az alábbi módon tudja a Terméket megrendelni, valamint az alábbi módon áll módjában a megrendelés adatainak módosítása:
A megrendelés feladásához az alább adatok megadása szükséges: Név, Cégnév, Irányítószám, Város, Cím, E-mail cím, Telefonszám.

A felületen, a következő számlázási adatok megadására is lehetőség van, amennyiben azok eltérnek a megrendeléses adatoktól: Számlázási név, Számlázási irányítószám, Számlázási város, Számlázási cím.
Az adatok megadását követően a rendelés leadásával az ” Általános szer-ződési feltételeket, valamint az Adatvédelmi Nyilatkozatot” a Vásárló elfo-gadja és magára nézve kötelezőnek tekinti.
Ha a Vásárló mindent rendben talált a megrendelési adatokkal kapcsolat-ban, akkor a „Megrendelés Elküldése” gombra kattintva megrendelését el-küldi a Szolgáltató részére.
Fontos, hogy a vásárlás folytatásához, Vásárlónak ezen a felületen talál-ható jelölőnégyzet kipipálásával el kell fogadnia jelen ÁSZF-et és az Adat-kezelési Tájékoztatóban foglaltakat.
A rendelés feladása a Vásárló számára fizetési kötelezettséget keletkeztet.
Ha a megrendelés elküldését követően merül fel a megrendelés tartalmára vonatkozó módosítási igény, azt a Szolgáltatónak az hello@dekorinbox.com email címen jelezheti a Vásárló.

3. Termékek ára

A Honlapon megjelenített Termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon van feltüntetve.
A Termék ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre és kizárólag magyar forintban egyenlíthető ki a megrendelés értéke.
A Szolgáltató nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően a Honlapon hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a Termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra (pl. 0 Ft). Ilyen esetekben a Szolgáltató nem köteles a Terméket a Honlap felületén hibásan feltüntetett áron értékesíteni Vásárló részére. Hibás ár feltüntetése esetén, azonnal emailben tájékoztatja a Vá-sárlót arról, hogy a Termék mellett feltüntetett ár hibás és felajánlja neki a Termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét. Ilyen esetben a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a Terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

4. Adatbeviteli hibák javítása
A Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen. Adatbeviteli hi-bának minősül például a rossz szolgáltatás elhelyezése a kosárban, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).
A Vásárló a megrendelés leadását követően felismert adatbeviteli hibát az hello@dekorinbox.com email címen keresztül tudja jelezni.

5. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Vásárló által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Vásárló részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a megrendeléssel kapcsola-tos információkat (megrendelő adatait, címét, számlázási és szállítási ada-tokat, választott fizetés és szállítás módját, a rendelés fizetendő bruttó ösz-szegét, rendelési azonosítóját). A Vásárlónak rendelésével kapcsolatos kérdése esetén a rendelési azonosítóra kell hivatkozni.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amely-re a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus ke-reskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tör-vényben foglaltak irányadóak.
Amennyiben a Vásárló természetes személy, a szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

6. Fizetési módok

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

7. Számla
Szolgáltató a megrendelt szolgáltatás kiszállításakor Vásárló részére, a kifi-zetés igazolására elektronikus számlát ad. A vásárlási tranzakció végrehaj-tásával a Vásárló hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató elektroni-kus számlát állít ki részére.

8. Szállítás
A szállításra azt követően kerülhet sor, hogy a Szolgáltató a megrendelés Vásárló általi véglegesítését követően erről megerősítő e-mail-t küld. A szállításra jellemzően a Vásárló által véglegesített megrendelés Szolgálta-tó általi visszaigazolását követő 10 munkanapon belül (hétfőtől péntekig) kerülhet sor.
A Vásárló által megjelölt szállítási helyre történő teljesítésre a futárszolgá-latnak történő átadástól számított 3 munkanapon belül kerül sor. Tekintettel azonban arra, hogy egyes termékek, szolgáltatások beszerzéséhez és szállításához – a gyártói, kereskedői készletektől és lehetőségektől függő-en – hosszabb időszak szükségessé válhat, ezt a körülményt a Szolgáltató az adott terméknél, szolgáltatásnál jelzi. Ha a Szolgáltató előre nem rendel-kezik az előzőek szerinti információval a Vásárlót e-mailben értesíti az elté-rő szállítási határidőkről.
Szállítási mód: GLS futárszolgálat igénybevételével (házhozszállítás) A ki-szállítás költségeit a megrendelés Vásárló általi véglegesítése és a fizetés előtt a Honlap vásárlási felülete jelzi a Vásárló számára. A kiszállítás GLS futárszolgálaton keresztül történik. Ára házhozszállítás 1500 Ft.

Sikertelennek a kiszállítás akkor tekinthető, ha a Vásárló a Terméket az ismételt kiszállítás esetében sem veszi át. Ebben az esetben a megrende-lés visszavontnak tekintett.

A termék szállítási helyre történt megérkezésekor a Vásárló köteles a termék csomagolását átvizsgálni. Amennyiben az sérült arról köteles a futár-szolgálat munkatársának jelezni és arról a felek jegyzőkönyvet vesznek fel.

 

3. ELÁLLÁSI JOG TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ESETÉBEN

1. Elállási jog gyakorlásának menete
Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzle-ti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki Terméket vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint a szolgálta-tással kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továb-biakban „Fogyasztó”).
A fogyasztót szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szer-ződés megkötésének napjától indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Ha az elállási nyilatkozat megtételét követően a teljesítés megkezdődik, a fo-gyasztót az elállásra nyitva álló határidőn belül indokolás nélküli felmondá-si jog illeti meg.
Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektroni-kus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Fogyasztó határ-időben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt el-küldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.
A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 3. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Mindkét esetben a Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekin-teni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen ke-resztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelem-be Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.
Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fo-gyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást.
A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen több-letköltség nem terheli.
A fogyasztó elállási, illetve felmondási joga gyakorlása esetén nem viseli a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítésének teljes vagy rész-leges költségeit, ha a vállalkozás tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, vagy a fogyasztó nem kérte a szolgáltatás teljesítésének megkez-dését az elállásra, illetve felmondásra nyitva álló határidő lejárta előtt.

 

3. HIBÁS TELJESÍTÉS

1. Kellékszavatosság
Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetében a fogyasztónak minősülő Vásárló a teljesítés időpontjától számított kétéves elévülési határidő alatt érvényesít-heti szavatossági igényét.

A nem fogyasztói szerződés esetében is a Vásárló az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igé-nyeit.
Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Vásárló nem kér-te, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszál-lítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Je-lentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem ké-sőbb, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.
Vásárló közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszava-tossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vá-sárló igazolja, hogy a szolgáltatást a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bi-zonyítja, hogy a szolgáltatás hibája a Vásárló részére történő átadást köve-tően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles Vásárló által tá-masztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hó-nap eltelte után azonban már Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha Vásárló a szavatossági igényét a szolgáltatástól – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatos-sági igény a szolgáltatás egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.
Szavatossági igényeit Vásárló az Ügyfélszolgálat elérhetőségein keresztül jelentheti be, érvényesítheti.

 

3. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja
Vásárló a Termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fo-gyasztói kifogásait a Szolgáltató elérhetőségein terjesztheti elő. Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásá-val közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi vá-lasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.
A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót.

2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval folytatott tárgyalások során nem rendeződik, az aláb-bi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Vásárló számára: Panaszté-tel a fogyasztóvédelmi hatóságnál, Békéltető testület eljárásának kezde-ményezése
A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. E-mail cím: bekel-teto.testulet@bkik.hu Fax: 06 (1) 488 21 86 Telefon: 06 (1) 488 21 31 Bíró-sági eljárás kezdeményezése.

 

6. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Vásárlók Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Hon-lap első használata alkalmával válnak hatályossá Vásárlóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

 

7. FELELŐSSÉG
Vásárló a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a Honlap, valamint a Termék használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándéko-san okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során har-madik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett. A Vásárlók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgálta-tó jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt Vásárló elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is fi-gyelembe véve köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával össze-függő bármely tevékenység a Vásárló államának joga szerint nem megen-gedett, a használatért kizárólag Vásárlót terheli a felelősség. Amennyiben a Vásárló a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladékta-lanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésé-re vagy annak módosítására.

 

8. SZERZŐI JOGOK
1. Honlap
A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szel-lemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathor-dozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A ma-gáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalom-ba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regiszt-ráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Vásárlónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi név-nek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szel-lemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a https://www.dekorinbox.hu domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire.

Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak vissza-fejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2020.09.7.